Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
henkhulshof fotografie, gevestigd aan ‘t Slotje 58 6603JD Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Henk Hulshof is de Functionaris Gegevensbescherming van henkhulshof fotografie
Hij/zij is te bereiken via info@henkhulshof.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
henkhulshof fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– en uiteraard bewaren wij uw foto’s als backupservice; mocht u de toegezonden foto’s kwijtgeraakt zijn
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
henkhulshof fotografie verwerkt mogelijk ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar; dit met toestemming hebben van ouders of voogd.

henkhulshof fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de door u gevraagde foto’s bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
henkhulshof fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
henkhulshof fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens en (mail)adressen : 5 jaar (om belastingtechnische redenen)
portret- en productfoto’s : 1 jaar
huwelijksfoto’s : 10 jaar (dit als ‘backup-service’, mocht een bruidspaar hun trouwalbum kwijt/beschadigd zijn)

Delen van persoonsgegevens met derden
henkhulshof fotografie deelt uw persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. henkhulshof fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast behoudt henkhulshof fotografie zich het recht foto’s te gebruiken tbv eigen promotie op onze eigen website en/of social media.
Zie mijn Algemene Voorwaarden.

henkhulshof fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door henkhulshof fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@henkhulshof.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
henkhulshof fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
henkhulshof fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@henkhulshof.com